Ratainfo sekä Pyörän vakuuttaminen

Rata

Radan rakentaminen on aloitettu kesällä 2005 Himangan kunnan toimesta.

Kesällä 2006 hommaa jatkettiin moottorikerhon voimin.

Keväällä 2007 olemassa olevaa rataa hieman muutettiin yhteistyössä Himangan kunnan ja Himangan moottorikerhon kanssa. Radan kolmas vaihe otettiin käyttöön heinäkuun lopulla, kiitos talkooväen!

Kesällä 2009 radalle ajettiin hiekkaa.

Rata on 1300 m pituinen pääosin hiekka-, hiesu-, sorapäällysteinen.

Rata sijaitsee Pöntiön tien varressa, vanhan kaatopaikan takana n. 3.5 km Himangan keskustasta. Ajo-ohje:

http://kansalaisen.karttapaikka.fi/karttalinkki/karttalinkki.html?view=show&x=339103&y=7109552&sc=40000&text=Himangan+motocrossrata&action=link&srs=EPSG%3A3067&e=338243&n=7108932&scale=40000&tool=merkitse&styles=normal&lang=fi

Valtatie 8:lta puoli kilometriä Kannukseen päin. Pöntiöntien risteyksestä vasemmalle, Pöntiöön päin n. 2 km ja rata jää vasemmalle ja näkyy tielle.

Ratasäännöt:

AJO AINA OMALLA VASTUULLA

Pysäköinti- ja varikkoalueella ajo sallittu erityistä varovaisuutta noudattaen AINOASTAAN radalle ja sieltä poissiirtymistä varten, mikäli se ei ole erikseen kokonaan kielletty. Kiihdyttely ja keuliminen kielletty.

Vie roskat mukanasi koska rata-alueelle ei ole yleistä roskista.

Radalla ajettaessa pyörissä ja mönkijöissä pitää olla voimassa oleva liikennevakuutus.

Alle 15 v. kuskeilla pitää olla täysi-ikäinen vanhempi, huoltaja tai valvoja joka seuraa ajoa ja vastaa kuljettajasta

Rataa kierretään vain nuolella osoitettuun ajosuuntaan ja sitä on aina noudatettava.

Radalle saavuttaessa ja sieltä lähdettäessä rekisteröimättömät crossipyörät ja -mönkijät on tuotava radalle kärryllä tai vastaavalla, ei ajamalla.

Radalle tulo- ja poistumispaikka tullaan merkitsemään joita on noudatettava. Käsimerkin käyttöä (käsi ylös) poistuttaessa radalta suositellaan.

VAKUUTTAMINEN

Himangan motocrossradalla ajettaessa tulee moottoripyörässä olla voimassa oleva liikennevakuutus koska rataa ei ole liikennevakuutuslain mukaisesti suljettu aidalla ja myös ulkopuolisilla on mahdollisuus päästä rata-alueelle.

”Liikennevakuutuslain 2 §:n 4 kohdan mukaan moottoriajoneuvo ei ole liikennevakuutuslaissa tarkoitetussa liikenteessä, kun sitä käytetään liikenteestä eristetyllä alueella kilpailu-, harjoitus- tai kokeilutarkoituksiin.

Lainkohdan soveltaminen edellyttää eristämis- ja käyttötarkoituksen täyttymistä samanaikaisesti. Liikenteestä eristetyksi alue katsotaan silloin, kun se on suljettu aitauksella tai muutoin konkreettisesti sekä kun muun liikenteen ja ulkopuolisten pääsyn alueelle estää jatkuva aukoton vartiointi. Käytännössä esimerkiksi motocross-radat harvoin ovat liikennevakuutuslain tarkoittamalla tavalla eristettyjä alueita edes kilpailun aikana puhumattakaan harjoitusten aikana. Samoin useat moottori- ja kartingradat eivät täytä liikennevakuutuslain tarkoittamia eristämiskriteereitä. Myös varikkoalueet ovat yleensä vailla eristystä. Motocross- ja ratamoottoripyörien yms. käyttäminen edellä kerrotuissa tilanteissa on liikennevakuutuslaissa tarkoitettua ajoneuvon liikenteeseen käyttämistä, minkä vuoksi niitä varten on otettava liikennevakuutus.

Käytännössä kilpailu-, harjoitus- tai kokeilutarkoituksessa käytettävä ajoneuvo voi olla vailla liikennevakuutusta vain silloin, kun käyttö rajoittuu edellä kerrotulla tavalla eristetylle ja vartioidulle alueelle, josta ajoneuvo siirretään lastina pois.”

Liikennevakuutuslain 2 §:n 4-kohdan mukaan ajoneuvon liikenteeseen käyttämisenä ei siis pidetä sitä, että ajoneuvoa käytetään liikenteestä eristetyllä alueella kilpailu-, harjoitus- tai kokeilutarkoituksiin. Näiden edellytysten täyttyessä liikennevakuutus ei korvaa sattunutta vahinkoa. Molempien rajoitusedellytysten (=liikenteestä eristetty alue JA kilpailu- tai vastaava tilanne) tulee täyttyä samanaikaisesti. Jos vahinko sattuu, on aina kussakin tapauksessa erikseen selvitettävä, onko vahinko 1) sattunut lain tarkoittamalla eristetyllä alueella ja 2) onko samalla kyseessä kilpailu tai harjoittelu tai testaus (vai muu ajelu, huvin vuoksi tms.).Mistään moottoriradasta ei voida kategorisesti sanoa, että se on aina lain tarkoittama muusta liikenteestä eristetty alue tai että se koskaan ei ole. Vahinkotilanteessa selvitetään joka kerran erikseen, miten kilpailu on järjestetty ja onko rata juuri kyseisessä kilpailu- tms. tilanteessa ollut muusta liikenteestä eristetty. Muulla liikenteellä tarkoitetaan myös esimerkiksi jalankulkijoita.

Liikennevakuutuslain 2 §:n tarkoittama eristetty alue on liikennevahinkolautakunnan ratkaisukäytännön mukaan kyseessä silloin, kun ”kilpailurata on koko matkalta eristetty siten, ettei alueelle voi päästä liikennettä, joksi katsotaan myös kevyt liikenne eli jalankulkijat ja pyöräilijät”. Siis kaikkien ulkopuolisten, myös jalankulkijoiden, katsojien ja muiden kulkijoiden pääsy radalle on pitänyt estää asianmukaisin rakenteellisin ratkaisuin ja turvajärjestelyin. Viimeaikaisessa lautakunnan ratkaisukäytännössä ei esimerkiksi ole pidetty eristämisen kannalta riittävänä, että rata on ollut eristetty lippusiimoin ja alueella on ollut järjestysmiesvalvonta. Sisäradat on kuitenkin useimmiten katsottu tällaisiksi lainkohdan tarkoittamiksi muusta liikenteestä eristetyiksi alueiksi. Tiedossani on esimerkiksi liikennevahinkolautakunnan viime syksynä antama lausunto, joka koski Dynaset Offroad Areenan moottoriradalla sattunutta kahden motocross-pyörän välistä törmäystä. Siinä lautakunta totesi, että asiakirjaselvitysten perusteella kyseinen moottorirata on kokonaisuudessaan hallirakennuksen sisätiloissa, jonne kulku tapahtuu oven kautta. Tällä perusteella lautakunta katsoi, että kyseessä oli liikennevakuutuslain 2 §:n 4-kohdan tarkoittama liikenteestä eristetty alue, eikä vahinkoja tullut korvata liikennevakuutuksesta. Lausunnonpyytäjä oli lausuntopyynnössään todennut, että kyseinen moottorirata on aina auki ja sinne voi vapaasti kulkea ilman valvontaa, mutta lautakunta katsoi siitä huolimatta, että kyseessä oli laissa tarkoitettu eristetty rata. Tässäkin tapauksessa lautakunta kuitenkin ratkaisun perusteluissa mainitsi, että ”eristämistä tarkastellaan kussakin yksittäisessä tapauksessa esitetyn selvityksen perusteella, joka eristämiseen vetoavan osapuolen on toimitettava”.